grep -v -e “^INSERT INTO stat_host VALUES…050[2345].*” mysql.dump.het>mysql.dump.nyoc

Yum-yum.